Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

Odsyłając paczkę do zwrotu trzeba koniecznie dołączyć kartkę z informacją: Kto odsyła, numer zamówienia oraz dlaczego paczka jest zwracana. 

Nie przyjmujemy przesyłek na nasz koszt i za pobraniem. Zwroty dokonywane są na koszt klienta. 

Adres na który należy odesłać paczkę do zwrotu lub reklamacji to:

Agnieszka Świerczyna 

Radzionków ulica 1 powstawania 11

Adres Paczkomatu: Paczkomat ul. Uni Europejskiej 8 lnpost

PRODUKTY SPECJALNIE PRZYGOTOWANE NA ZLECENIE KLIENTA (SZYTE NA MIARĘ), NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI

UWAGA! Przypominamy że produkt musi wrócić do nas beż żadnych wad.

Po rozpatrzeniu zwrotu/reklamacji skontaktujemy się z Państwem.

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru Klient powinien w terminie 14 dni złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru kierując je na adres: 

Firanex

Piotr Świerczyna

Radzionków 41-922

ulica 1 powstawania 11

Lub przesłać elektronicznie na adres email: przesłać na e-mail aga_jp@op.pl

Do oświadczenia prosimy załączyć dowód zakupu towaru (paragon, faktura lub kserokopia).

Sprzedający  potwierdza Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oryginału oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. 

Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: Firanex

Piotr Świerczyna

Radzionków 41-922

ulica 1 powstawania 11 

aga_jp@op.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

3. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru Klient zobowiązany jest – poza przesłaniem oświadczenia firmie Firanex towar na adres wskazany poniżej: 

Piotr Świerczyna

Radzionków 41-922

ulica 1 powstawania 11 

4. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu towaru na wskazany powyżej adres, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy sprzedaży towaru. 

Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu takiego towaru (koszty przesyłki związanej ze zwrotem towaru). 

5. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży towaru na zasadach określonych w niniejszym punkcie, umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą. 

6. Firanex jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru zwrócić klientowi uiszczoną przez klienta opłatę za towar wraz z kosztami dostawy towaru. 

Firanex dokona zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu. 

7. Firanex może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymaniatowaru z powrotem lub dostarczenia przez klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Firanex zastrzega sobie – w razie zwrotu takiego towaru – możliwość żądania odpowiedniego obniżenia ceny towaru, podlegającej zwrotowi na rzecz klienta. 

9. O ile to możliwe, zwrotu towaru należy dokonać wraz ze wszystkimi dokumentami dołączonymi do towaru, w tym fakturą VAT, jeżeli została ona wystawiona na rzecz klienta, a także w oryginalnym opakowaniu. 

10. Wszelkie pytania dotyczące realizacji prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży towaru należy kierować na adres

mailowo na adres: aga_jp@op.pl

Shopping Cart